ครอบสี่ทางปั่นหยา ไตรลอน สีโพลาร์ไวท์ 44x44x10 ซม.