อิฐบล็อก

อิฐบล็อก เป็นวัสดุก่อสร้างที่ได้มาจากการผลิตระหว่างทรายและปูนซีเมนต์หรือคอนกรีตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน แล้วนำเข้าสู่กระบวนการอัดเข้ารูปให้เป็นก้อนอิฐในเครื่องจักรที่มีความทันสมัยและได้มาตรฐานการผลิต ซึ่งอิฐบล็อกจะมีลักษณะรูปร่างเป็นก้อนอิฐที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ จะเป็นอิฐที่มีรูกลวงอยู่ตรงกลางและจะมีรูพรุนอยู่ทั่วทุกจุดของตัวอิฐบล็อกเลย สีของตัวอิฐบล็อกส่วนใหญ่จะเป็นสีเท่า ซึ่งอิฐบล็อกจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท  คือ อิฐบล็อกแบบธรรมดาและอิฐบล็อกแบบ มอก. และอิฐบล็อกทั้ง 2 ประเภทนี้จะมีขนาดและรูปร่างที่เหมือนกัน แต่จะมีความแตกต่างกันอยู่ที่คุณสมบัติ คือมีความแข็งแรงของตัวอิฐบล็อกที่ไม่เท่ากัน มีความหนาแน่นของอิฐบล็อกที่ไม่เท่ากันและจะมีความหน้าแน่นไม่เท่ากันอีกด้วย อีกทั้งอิฐบล็อกธรรมดาและอิฐบล็อกแบบมี มอก. ยังมีมาตรฐานการผลิตที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังมีขนาดของอิฐบล็อกให้เลือกใช้งานกันได้อย่างหลากหลายอีกด้วย เช่น อิฐบล็อกความหนา 7 เซนติเมตร อิฐบล็อกความหนา 9 เซนติเมตร อิฐบล็อกความหนา 14 เซนติเมตร และอิฐบล็อกความหนา 19 เซนติเมตร โดยมีความกว้าง 19 เซนติเมตร และความยาว 39 เซนติเมตร เท่า ๆ กัน

ซึ่งอิฐบล็อกมีลักษณะที่มีรูกลวงอยู่ข้าง จะเป็นตัวช่วยที่ดีในการใช้งานอิฐบล็อก เนื่องจากสามารถถ่ายเทความร้อนได้ดีมาก และส่วนใหญ่อิฐบล็อกจะเป็นวัสดุก่อสร้างที่เหมาะกับงานก่อสร้างทั่วไปเนื่องจากอิฐบล็อกเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีราคาที่ค่อนข้างถูกและในการใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วและใช้งานง่าย จึงทำให้งานก่อสร้างเสร็จได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย เช่น อาคาร บ้าน โกดังเก็บสินค้า โรงงาน เป็นต้น

ประเภทของอิฐบล็อก

อิฐบล็อกนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ อิฐบล็อกแบบธรรมดา และ อิฐบล็อกแบบมี มอก.

อิฐบล็อกแบบธรรมดา เป็นอิฐบล็อกที่มีการผลิตแบบทั่วไป ซึ่งอิฐบล็อกแบบธรรมดาและอิฐบล็อกแบบมี มอก. นั้นจะมีขนาดและความหนาของตัวอิฐบล็อกที่เท่ากันทุกอย่าง แต่จะแตกต่างกันที่คุณภาพและมาตรฐานในการผลิตนั้นเอง อีกทั้งอิฐบล็อกแบบมี มอก. ยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ อีกด้วย ซึ่งก็คืออิฐบล็อก มอก.57-2533 เป็นอิฐบล็อกที่ในการผลิตใช้คอนกรีตแบบบล็อกรับน้ำหนัก และอิฐบล็อก มอก. 58-2533 เป็นอิฐบล็อกที่ในการผลิตใช้คอนกรีตแบบบล็อกไม่รับน้ำหนัก จึงทำให้อิฐบล็อกแบบมี มอก. เป็นวัสดุก่อสร้างที่มีขนาดความหนาที่ได้มาตรฐาน มีความแข็งแรงมาก เนื่องด้วยในการผลิตจะเป็นการผลิตที่ดีตามมาตรฐานที่กำหนด

การใช้งานอิฐบล็อก

ในการใช้งานอิฐบล็อกนั้น ส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะนิยมนำไปใช้ก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน โรงงาน อาคาร เป็นต้น ซึ่งในการใช้งานนั้นอิฐบล็อกถือเป็นวัสดุก่อสร้างที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จึงทำให้งานก่อสร้างนั้นเสร็จได้อย่างรวดเร็วได้มากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยอิฐบล็อกเป็นอิฐที่มีขนาดใหญ่จึงสามารถทำให้งานเสร็จได้อย่างรวดเร็วนั้นเอง ตัวของอิฐบล็อกนั้นจะมีรูกลวงอยู่ตรงกลางของตัวอิฐ ซึ่งในการใช้งานจะช่วยในเรื่องของการถ่ายเทความร้อนออกได้อย่างง่าย ในการใช้งานอิฐบล็อกนั้นต้องใช้งานคู่กับปูนซีเมนต์หรือคอนกรีตที่ได้มาตรฐานเท่านั้นเพื่อให้การใช้งานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้งานก่อสร้างที่มีมาตรฐาน

ข้อดีของอิฐบล็อก

  1. ด้วยขนาดของอิฐบล็อกที่มีขนาดใหญ่จึงทำให้เวลาใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วและทำให้งานดำเนินการเสร็จได้อย่างรวดเร็วมากอีกด้วย
  2. ในการใช้งานอิฐบล็อกสามารถช่วยประหยัดต้นทุนในการก่อสร้างได้ เนื่องจากอิฐบล็อกเป็นอิฐที่ขนาดค่อนข้างใหญ่ จึงไม่จำเป็นที่จะต้องใช้งานเยอะเหมือนกับอิฐประเภทอื่น อีกทั้งอิฐบล็อกยังมีราคาที่ค่อนข้างถูกมากกว่าอิฐประเภทอื่น และในการใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างง่ายไม่ซับซ้อนจึงไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แรงงานคนงานในการก่อสร้างจึงสามารถลดค่าใช้จ่ายลงไปได้อีกด้วย
  3. ในการใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างง่าย และยังไม่มีปัญหาในเรื่องของการก่ออิฐบล็อกและการฉาบหลังก่อเสร็จอีกด้วย
  4. โดยการใช้เครื่องจักรในการผลิตจึงทำให้สามารถผลิตอิฐบล็อกได้ทีละจำนวนมากๆ และเพียงพอต่อความต้องการที่จะใช้งาน

ข้อเสียของอิฐบล็อก

  1. เป็นอิฐที่มีคุณสมบัติที่สามารถรับแรงกดทับได้ปานกลางถึงระดับน้อยหากเปรียบเทียบกับอิฐชนิดอื่น ๆ
  2. เป็นอิฐที่ไม่มีคุณสมบัติในการป้องกันเสียงรบกวน เนื่องจากตัวของอิฐบล็อกนั้นจะมีรูพรุนเล็ก ๆ อยู่ไปทั่วตัวอิฐบล็อกเลย ซึ่งเสียงสามารถผ่านได้อย่างง่ายดายนั้นเอง
  3. หากไม่ทำการฉาบปูนจะมีโอกาสที่จะเกิดการรั่วซึมได้ง่ายถ้าหากมีฝนตกและหากมีการเจาะหรือตอกก็อาจจะทำให้อิฐบล็อกเกิดการแตกร้าวได้ เพราะอิฐบล็อกนั้นมีรูพรุนอยู่ทั่วทั้งก้อนนั้นเอง