6 วิธีการ ทดสอบ คุณภาพของคอนกรีต 

คอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีส่วนผสมที่มีความหยาบและความละเอียดรวมกัน ส่วนใหญ่คอนกรีตจะประกอบด้วยซีเมนต์ขาว เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ ให้มากขึ้น  เช่น ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนจะมีสารยึดเกาะคือปูนซีเมนต์และน้ำ ก่อนที่จะทำการกำหนดคุณภาพของคอนกรีต จำเป็นที่จะต้องทำการตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีตก่อน โดยทั่วไปจะมีการตรวจ และ ทดสอบ คุณภาพของคอนกรีตอยู่ 6 วิธี

 

สารบัญ

ทดสอบ
การ ทดสอบ กำลังอัด
การ ทดสอบ การซึมผ่าน
ทดสอบ การดูดซึมของน้ำ

ขั้นตอนการ ทดสอบ คุณภาพของคอนกรีต

 1. การทดสอบค่ายุบของคอนกรีตจากโรงงานจนถึงไซต์งาน ในการทดสอบ ค่ายุบตัวของคอนกรีต เพื่อหาประสิทธิภาพ ในการทำงานของคอนกรีต โดยทำการผสมคอนกรีต แล้วนำตัวอย่างคอนกรีต ไปทดสอบความแข็งแรง และประสิทธิภาพ ในการรับแรงกดทับ เพื่อให้มั่นใจ ในคุณภาพของคอนกรีต ว่าได้มาตรฐานตามที่กำหนด ก่อนนำไปใช้ในงานต่าง ๆ อีกทั้งเมื่อคอนกรีต ไปส่งถึงหน้างาน ต้องทำการทดสอบค่าการยุบตัว ของคอนกรีตผสมเสร็จอีกครั้ง โดยจะทำการทดสอบ ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิเปรียบเทียบกัน
 1. ทดสอบประสิทธิภาพในการรับแรงกดทับของคอนกรีต (ทดสอบกำลังอัด) การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต จะใช้ตัวอย่างคอนกรีต ที่เป็นทรงลูกบาศก์ หรือ ทรงกระบอก จะทำการทดสอบโดย ใช้คอนกรีตสามตัวอย่าง ในการทดสอบ การรับแรงอัด ซึ่งตัวอย่าง ในการทดสอบจะไม่ใช่แค่ตัวอย่างทั่วๆไป และ ในการทดสอบจะต้องมีการทดสอบตัวอย่างพิเศษเข้ามาด้วย เพื่อหากตัวอย่างคอนกรีต สองตัวอย่างที่เราได้ทำการทดสอบนั้นเกิดการล้มเหลว หรือ ไม่ประสบความสำเร็จจะเหลืออีกหนึ่ง ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบนั้นเอง
 1. การทดสอบคุณสมบัติการซึมผ่านของน้ำในคอนกรีต ในการทดสอบนี้ เป็นการทดสอบหาคุณสมบัติ ในการซึมผ่านของน้ำ ซึ่งการทดสอบส่วนใหญ่จะทดสอบ จากส่วนประกอบโครงสร้าง ของคอนกรีต เช่น กำแพง รากฐานของอาคารบ้านเรือน ผนังกั้นน้ำ เป็นต้น
 1. การทดสอบการซึมของคลอไรด์ ในการทดสอบคอนกรีตนี้ จะเหมือนกับการทดสอบ การซึมผ่านของน้ำในคอนกรีต เพื่อหาคุณสมบัติความแข็งแรง และ กันซึม ซึ่งจะทำการทดสอบ โดยการนำแท่ง หรือ ลูกบาศก์คอนกรีต ที่ได้จากหน้างานที่มีอายุครบ 28 วันมาทำการทดสอบ
 1. ‍การทดสอบการดูดซึมของน้ำ การทดสอบการดูดซึมของน้ำ ในการทดสอบนี้ก่อนที่ จะทำการทดสอบ ควรกำหนดความทนทาน และ ความหนาของคอนกรีตเสียก่อน  ซึ่งจะนำตัวอย่างสามตัวอย่าง มาจากคอนกรีตสด ที่ทำการบ่มไว้เป็นเวลามากกว่า 24 ชั่วโมง หรือ บ่มแล้ว 28 วัน มาทำการทดสอบ ในห้องปฏิบัติการ ที่จัดเตรียมไว้เป็นพิเศษ เพื่อให้คุณสมบัติที่ได้มาตรฐาน BS 1881-122
 1. การทดสอบการดูดซึมของพื้นผิวเบื้องต้น ในการทดสอบจะใช้สามตัวอย่าง ที่ได้จากหน้างาน อีกทั้งยังต้องเป็น คอนกรีตที่ผ่านมาตรฐาน มาทำการทดสอบ โดยการบ่มคอนกรีตไว้เป็นเวลา 28 วัน แล้วหลังจากนั้นค่อยทำการทดสอบ

LINE : NaichangNetworkหรือเบอร์โทรศัพท์ 086-341-9908

ข้อควรรู้เพิ่มเติม

 • ข้อควรรู้ก่อนทำการบ่มคอนกรีต การบ่มคอนกรีตควรทำการบ่มในสถานที่จริง และ ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน เพื่อประเมินคุณภาพของคอนกรีตที่ทำการบ่ม ว่ามีความเหมาะสมต่อการใช้งาน หรือ มีคุณสมบัติการรับแรงอัดหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานคอนกรีต และสามารถมั่นใจในคุณภาพของคอนกรีต
 • ก่อนทำการบ่มควรประเมินคุณภาพของคอนกรีตว่าได้มาตรฐานหรือไม่
 • ก่อนทำการบ่มควรประเมิน สภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่

 

 • ค่ายุบตัวของคอนกรีต คือ ค่าที่วัดความข้นและความเหลวของคอนกรีตนั้นเอง
 • มาตรฐาน BS 1881-122 คือมาตรฐานการทดสอบการดูดซึมของน้ำในคอนกรีต
 • กำลังอัด คือ ประสิทธิภาพของคอนกรีตที่สามารถต้านทานต่อแรงอัดที่เกิดขึ้น โดยไม่เกิดความชำรุดหรือเสียหาย ซึ่งมีหน่วยเป็น ksc หรือ กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ในการแสดงกำลังอัดของคอนกรีตจะมีเลขที่บอกกำลังอัดไว้ข้างหน้า เช่น 180 ksc 280 ksc 320 ksc 400 ksc เป็นต้น

 

ข้อดีของการทดสอบคุณภาพคอนกรีตก่อนใช้งาน

            การทดสอบคุณภาพของคอนกรีตก่อนทำนำมาใช้งานสามารถทำให้ทราบถึงคุณภาพและคุณสมบัติของคอนกรีตว่าได้มาตรฐานตามที่กำหนดหรือไม่ เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย

สรุปการ ทดสงคอนกรีตอบ คุณภาพขอ

ในการทดสอบที่กล่าวมาข้างต้น การทดสอบการซึมผ่านของน้ำ การทดสอบการซึมผ่านของคลอไรด์ การทดสอบการดูดซึมของน้ำเป็นต้น ในการทดสอบเหล่านี้เพื่อเป็นการหาคุณสมบัติ และประสิทธิภาพความทนทาน ความแข็งแรงของคอนกรีตว่ามีความสามารถ ในการต้านทานต่อทุกสภาพอากาศหรือสารเคมีต่างภายนอกนั้นเอง

 

ทดสอบ

สั่งคอนกรีตผสมเสร็จไปเทหน้าไซต์งานได้ที่

LINE : NaichangNetworkหรือเบอร์โทรศัพท์ 086-341-9908

>>>กลับหน้าสารบัญ<<<