ครอบสี่ทางปั่นหยา ไตรลอน สีบรีซซี่ ไอวอรี่ 44x44x10 ซม.